Daily Archives: ג׳ באייר ה׳תשע״ו (May 11, 2016)1
בס”ד כולל חצות מערת המכפלה ע”ש עשהא-ל בזמן שהקב”ה מתייחד עם הצדיקים בגן עדן -חצות בפתח גן עדן –מערת המכפלה “כל הקם בחצות, הקב”ה בעצמו שומע את תפילותיו, וכל בקשותיו וברכותיו מתקיימים” (זהר) 1. נקרא מאוהבי ה’ משיג אמונה שלימה יחיה חיים ארוכים, ובניו לא ימותו בחייו מבטל מינות מבטל […]

60 המעלות של הקם בחצות לעסוק בתורה