ארכיון יומי : ט׳ בסיון ה׳תשע״ו (יוני 15, 2016)


בס"ד שמור עיניך "והייתם קדושים" בכותבי שורות אלו הנני נלחם מלחמה פנימית אם לכתוב או לחדול. הרי גדולים ורבים ממני כתבו על דבר הקדושה ושמירת העיניים והברית, ומה יש לי לחדש? אך מצד שני נצטוויתי בתורה "לא תעמוד על דם ריעך" והנני רואה שאי-העיסוק בנושא זה לענ"ד מהווה עמידה על […]

והייתם קדושים


בס"ד גאולת חצות במצרים ולעתיד לבא מחברון אומרת הגמרא ביבמות (דף עב) שסגולת חצות לילה אינה רק בגאולת מצרים אלא נמשכת בכל הזמנים שכן "עת רצון מילתא היא" (דבר חשוב). ברצוננו פה ללמוד את הדברים יותר  בשורשם המקראיים על פי הפיוט בסוף ליל הסדר, שלב אחר שלב. בפעם הקודמת עסקנו […]

גאולת חצות מחברון 2


בס"ד ייחוד קב"ה ושכינתיה ע"י תיקון ולימוד חצות במערת המכפלה האריז"ל מלמד שע"י תיקון ולימוד חצות לילה אדם יכול להיחשב כ"שושבין" לייחוד קב"ה ושכינתיה בבקר (שער הכוונות דרושי הלילה). להלן מאמר בזהר בפרשתינו הממחיש ענין זה בהסבר הפסוק "כי תבאו אל הארץ – ושבתה הארץ שבת לה'" שכשעמ"י נכנס לארץ […]

ייחוד חצותבס"ד גאולת חצות מחברון במאמרים הקודמים עסקנו בתחילת הפיוט כשחלק 1) התמקד על אברהם אבינו במחמת המלכים ואילו 2) התמקד יותר על יצחק בהקשר חלום אבימלך (על אף שאברהם משמש שם תפקיד חשוב) . כאן נתמקד על יעקב ב3) ונמשיך עד סוף הפיוט. 3) על פי המדרש ילקו"ש במדבר רמז […]

גאולת חצות מחברון המשך 3