בהקשר הגזירה על משה ואהרן שלא ייכנסו לארץ בפרשתינו נמשיך
בהתבוננות הפנימית בתנאי לשון הרע לתועלת  המקבילים למשה ואהרן. כך, בזכות הלימוד ושמירת הלשון נזכה לגאולה, להשבת השכינה לארץ קדשינו, לקיבוץ גלויותינו לארץ ישראל, ולא יגלו ישראל מעל אדמתם עוד, כפי שהבאנו את הקדמת החפץ חיים לספר 'חפץ חיים' בשבוע שעבר. קודם הקבלנו בין האבות לשלשת התנאים הראשונים, ועתה נמשיך בשאר 'שבעת הרועים', וכעת 'משה ואהרן' 

תנאי 4: שלא יוסיף ולא יגזים בסיפור המאורע – תנאי זה מקביל למרע"ה שהינו 'המשך' האבות, כפי שה' אומר למשה שהוא הבטיח את הארץ לאבות ומתוך כך מצווה את משה להוציא את ישראל ממצרים להביאם אל הארץ המובטחת. ענין ה'ההמשכה' ענינו להיות ממשיך ונאמן למקור ולא לסטות ממנה. כך בתנאי זה אדם צריך להיות נאמן למקור ולא להוסיף עליו או להגזים בו
תנאי 5: שכוונתו תהיה לתועלת בלי פניות [להנאתו וכדומה] – תנאי זה מקביל לאהרן הכהן שכן עבודת הכהנים בקרבנות צריכה להיות בביטול הפניות החיצוניות, כמו שאסור לערב מחשבת פסול בקרבנות
ב.ה נמשיך בשבוע הבא בענין שני התנאים האחרונים לתועלת
יש לציין שיש יותר עומק בדברים אלו ע"פ תורת הנסתר, אך השתדלנו פה להלביש הדברים בדמויות 'שבעת הרועים' המוכרות לכל   

לשכנו תדרשו
Awakening’ the Holy Presence in Our Holy Land
‘אז ישיר ישראל את השירה הזאת… ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי…’

(Sunday) R’ Shimon arose and said… ‘Listen, Lofty Ones – these are the ‘slumberers of Hebron’ (Avot) and the ‘the Faithful Shepherd’ (Moshe Rabeinu) – Wake up from your sleep!… Wake up and praise, to ‘awaken’ the Holy Presence, for She is ‘asleep’ in Exile…’ (Intro to T. Zohar incorporated as intro to prayers acc. to Sephardic custom) Indeed, we are hearing the ever-greatening wakening calls of Redemption, calling us to awaken ourselves and others, calling us to revive our People, calling us to ‘awaken’ and revive the Holy Presence in our Holy Land. 
(Monday) These calls of wakening and excitement are directly resulted from the closeness of Israel to its Holy Land, as seen explicitly in the Midrash on the ‘Song of Israel’ in our parsha (see title quote and its Rashi). The Midrash (Bamidbar Raba 19, 26) explains that this song was sung out of praise and excitement for the miracle that occurred at the Arnon River, in which an earth-quake crushed the enemies of Israel. The Midrash explains that the earth quaked, because Israel approached the Arnon River, the border of the Land of Israel – ‘just as a maidservant (the Land of Israel), when she sees the son of her master (People of Israel) approaching, she (maidservant/Land) jumps up (in excitement) to greet him (even) before his entrance’ (words of the Midrash). 
(Tuesday) When we examine this midrash more deeply, in context of the Holy Presence, we gain an added dimension of understanding. When our People merely approach and ‘make motions’ towards our Holy Land much spiritual ‘excitement’ is sparked, for these ‘motions’ are the catalysts towards ‘arousing’ the Holy Presence in our Holy Land. (Wednesday) In this parsha, this initial ‘approachment’ is not let to disintegrate into the annals of history, but rather is concretized in the form of actual and permanent settlement in the ‘Amorite cities’ on the Eastern Bank of the Jordan (mentioned in second half of our title quote). The concept of ‘the Eastern Bank of the Jordan’ mentioned in this parsha and onwards plays an important Biblical and halachic precedent to the semi-holiness of locations adjacent to Israel-proper (on the Western Bank).
(Thursday)  Without discussing the many halachic details involved in this ‘semi-holiness’, we shall say, for short, that it is only because these areas were not conquered after the conquer of the entirety of proper Israel, that these areas are not considered to be fully holy as the rest of the Land of Israel (Rambam, Melachim veMilchamot 5, 6)
(Friday)  Nevertheless, we may infer from such ‘semi-holiness’ that all efforts to enhance the Land of Israel are yet-still the motions of holiness, motions of reviving the HolyPresence in our Land. Thus, we connect to the ways of our Patriarchs, ‘awoken Ones of Hebron’, who connected to our Holy Land long before it was actually conquered by their descendants. May we realize our Patriarch’s vision and promise and the dreams of their descendants for countless generations. May we awaken Redemption.
(Shabbat) Real Stories from the Holy Land : ‘Our lap-top, used for work, was under repair for several weeks. We were told that it would take at-least another 4-5 weeks to get it back. Although we managed with the work-load nevertheless for several weeks, one day we came to the conclusion that we have no choice but to find a temporary computer/arrangement to keep up with the work-load. That very day we got the lap-top back, repaired’.

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LeshichnoTidreshu-לשכנו תדרשו · kiryat arba · kiryat arba 60323 · Israel

Email Marketing Powered by MailChimp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *