ויקהל


דרישת השכינה במקדש [תזכרת מעשית: שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צה "צריך שיכוף ראשו מעט, (ד) <ב> שיהיו א עיניו (ה) [א] למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש, ובלבו יכוין למעלה לשמים."] נתבונן בפרשתינו שבפרשה הפתוחה הראשונה העוסקת במשכן יש 26 פסוקים שאפשר לראות בבירור איך לחלקם […]

שם הוי"ה במלאכת המשכן