פרשת יתרו מנהג תיקון ליל שבועות, ה”מתקן” בין היתר גם מעמד הר סיני בו ישנו בחצי השני של הלילה, יש בו בשורה נפלאה לכלל ישראל גם בהיבט שכלל הציבור מתחבר למעלת הלימוד בחצות לילה עד הבקר שיש בה גילוי שכינה. קורא דברים אלו יכול להיזכר בתיקון שהוא באופן אישי עשה […]


בס”ד                             מחצית השקל במקדש – ולשכנו תדרשו כידוע מנהג ישראל תורה להפריש מחצית השקל זכר למחצית השקל גם כיום שעוד לא זכינו לבנין ביהמ”ק (שו”ע או”ח ברמ”א תרצ”ד א ועוד). יש נוהגים לתת מחצית השקל במטבע הרגיל באותה המדינה ויש נוהגים לתת מחצית השקל לפי ערך שער הכסף באותו זמן (נכון […]


פנימיות ההלכה – “רעיא מהימנא” לכבוד ז’ באדר, יום פטירת משה רבינו, הקרב ובא נסביר קצת את הרקע לשיעור  שלנו – פנימיות ההלכה – “רעיא מהימנא” – המתקיים ב”ישיבת מערת המכפלה”/”הגלריה של נחשון” מידי שבוע בימי חמישי (ליל שישי).  ב”ה שאיפתינו גם לשתף אתכם בתורה הנלמדת בשיעור זה. אחת המטרות החשובות […]פרשיות המשכן בסוף ספר שמות: תרומה – פקודי בפירוש זה באים אנו להסביר מהלך חמשת הפרשיות תרומה – פקודי ע”פ פתיחתם – “פתח דברך יאיר מבין פתאים” – וע”ד זה להסביר תוכן המשך הפרשה. יש עוד הרבה מאד מה שאפשר להרחיב בענינים הנידונים כאן אך מקוצר הזמן קיצרתי, על אף […]


כי תשא בפרשתינו יש רמז למושג “פדיון נפש” במצוות נתינת מחצית השקל למקדש – “ונתנו איש כופר נפשו וכו'”. וכמו כן, אמרו חז”ל שעמ”י נפדה בזמן פורים בזכות שהקדימו שקלי המקדש לשקלי המן. בנוסף, המושג פדיון – “פדות נפשינו” כפי שנאמר בהגדה – מקביל לגאולת מצרים שאנו חוגגים בפסח, והרי […]


דרישת השכינה במקדש תזכרת מעשית: שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צה “צריך שיכוף ראשו מעט,  שיהיו  עיניו למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש, ובלבו יכוין למעלה לשמים.” נתבונן בפרשתינו שבפרשה הפתוחה הראשונה העוסקת במשכן יש 26 פסוקים שאפשר לראות בבירור איך לחלקם ל-ד’ חלקים כך שכל חלק […]לשכנו תדרשו פרשת ויקרא דרישת השכינה במקדש ה’ תזכרת: לכוון בתפילת העמידה:  ירושלים, בית המקדש, קדש הקדשים התבוננות פנימית בארבעת סוגי הקרבנות זבחים: עולה, חטאת, שלמים ואשם בס”ד רואים איך שסוגי קרבנות אלו מקבילים ל-ד’ אותיות הוי”ה ע”פ הסדר – יש עוד הרבה מאד מה להרחיב בזה אך קיצרנו פה: […]


דרישת השכינה במקדש הנהיגו גדולי ישראל שבסידורים המודפסים תהיה כתובה תזכורת לפני תחילת העמידה שיש לכוון ל”ירושלם, לבית המקדש, ולקודש הקדשים”. פרשת צו בסוף פרשתינו (פרק ח) מתואר מעשה המילואים, וכתוב שמשה עשה כאשר צוה ה’ שבע פעמים. בהתבוננות פנימית ניתן לראות איך שבע פעמים אלו מכוונים כנגד שבע ספירות […]


דרישת השכינה במקדש הנהיגו גדולי ישראל שבסידורים המודפסים תהיה כתובה תזכורת לפני תחילת העמידה שיש לכוון ל”ירושלם, לבית המקדש, ולקודש הקדשים”. פרשת צו בסוף פרשתינו (פרק ח) מתואר מעשה המילואים, וכתוב שמשה עשה כאשר צוה ה’ שבע פעמים. בהתבוננות פנימית ניתן לראות איך שבע פעמים אלו מכוונים כנגד שבע ספירות […]שמיני English below למצות את הזמן ולמצא את ה’ בדרישתינו בו – לשכנו תדרשו במשנה פרק עשירי של פסחים יש תשובה שונה לשאלה “מצה על שום מה” מהמקובל בהגדות שלנו. בהגדות שלנו כתוב על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ, אך במשנה כתוב “על שום שנגאלו אבותינו במצרים”. יש לציין שאין […]