English below תזריע – וזאת תהיה “כי תבאו אל ארץ כנען… ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם” – נלמד מפסוק זה שצרעת הבית נוהגת רק בארץ ישראל (כנען), וכן נפסק ברמב”ם ש”חוצה לארץ אין מטמאין בנגעים שנאמר ,בבית ארץ אחזתכם’. בנוסף, מביא רש”י את דברי חז”ל “ונתתי נגע צרעת. בשורה היא […]


בסוף פרשת קדושים נמצאת פרשת העונשים בה מנוים עונשי בית דין English Below ועונשי שמיים כגון כרת וכו’. עונשי בית דין המנויים פה לא ניתנים למימוש בימינו בעקבות העדר של דיינים סמוכים. אחד יסודות הסמיכה האמיתית שמביאה לידי תואר “סמוכים” הינו דווקא בארץ ישראל: רמב”ם הלכות סנהדרין פרק ד אין […]


בסד התבוננות על עומר ושתי הלחם בפרשת אמור יה”ר שמתוך לימוד זה נזכה לקיים מצוות העומר ושני הלחם בפועל במקדשינו, ונזכור מצוות אלו בספירת העומר ובחג השבועות הבעל”ט, אכי”ר. גם העומר ושני הלחם חייבים לבא דווקא מארץ ישראל. העומר מתחיל את ספירת העומר ושני הלחם מסיים. בנוסף, העומר מתיר את […]בהר בחוקותי ע”פ ההלכה ידוע שכדי שנוכל לקיים את מצוות שמיטה ויובל לדעת רוב הפוסקים צריכים להתקיים ששני תנאים עיקרים: 1. “רוב יושביה עליה” – שפירוש הפשוט הינו שרוב יהודי העולם יהיו בארץ ישראל 2. “חלוקת הארץ לשבטים” – פירוש שכל יהודי יזדהה לפי שבטו וגם יגור בחלק מן הארץ […]


במדבר פרשתינו פותחת שהדיבור ה’ עם משה על פקודי צבאות בני ישראל היה באחד לחודש השני. הרי ידוע שציווי זה הכנה לקראת היציאה לארץ  ישראל כדרך שסופרים צבא לפני היציאה לארץ וסופרם בסוף הדרך לארץ בסוף הספר, וכן הצבא מיועד לכבוש את ארץ הקודש. יש להתבונן בייחוס ראש חודש אייר […]


נשא שבועות ברוך ה’ זכינו שרבים מעם ישראל לומדים בליל שבועות בשעות של עת רצון, בפרט השעות שבין חצות לילה עד הבקר (כלומר מי שמסוגל לכך בלי ביטול ק”ש ותפילה בכוונה וכו’ כמובן). כפי שבארנו בהרחבה במקום אחר שעות אלו הינן עת רצון בכל הזמנים על פי הגמרא ביבמות עב. וכן […]פרשות בהעלותך ושלח לימדונו רבותינו שנסמכה פרשת דיבת מרים על משה רבינו לפרשת המרגלים ללמדנו שאע”פ שהיו אמורים לקחת מוסר ממה שאירע למרים ע”י לשון הרע בכל זאת לא לקחו מוסר ואמרו לשון הרע על ארץ ישראל. ואכן בגמרא מסכת ערכין פ”ג מבררת הגמרא שעוון המרגלים היה לא על שדיברו […]


“נזר השלום” “הלא תדעו שחברון לשון חבור ואחוה, שהדרים בעה”ק חברון ת”ו צריכים להיות באהבה ואחוה שלום ורעות, ולזה אבותינו הק’ הטמונים בתוכה לא היו רוצים להזכר כבודם על המחלוקת, שלזה אמר יעקב אע”ה “בקהלם אל תחד כבודי” ודרשו רז”ל – “בקהלם” –  בעדת קרח, “אל תחד כבודי”, –  שלא יזכר שמי […]


בהקשר הגזירה על משה ואהרן שלא ייכנסו לארץ בפרשתינו נמשיך בהתבוננות הפנימית בתנאי לשון הרע לתועלת  המקבילים למשה ואהרן. כך, בזכות הלימוד ושמירת הלשון נזכה לגאולה, להשבת השכינה לארץ קדשינו, לקיבוץ גלויותינו לארץ ישראל, ולא יגלו ישראל מעל אדמתם עוד, כפי שהבאנו את הקדמת החפץ חיים לספר ‘חפץ חיים’ בשבוע […]בה קשר מעשה פינחס הוא אליהו מלאך הברית נעסוק בתנאי השישי שלשון הרע לתועלת המקביל ליוסף הצדיק שומר הברית, שהינה: שאם אפשר לסבב את התועלתאו ההצלה מבלי שידבר לשון הרע אסור לו לספר – מידה זו מקבילה לתנאי השלישי שהיה להשתדל לתקשר עם האדם שמספרים עליו שאולי על ידי זה […]