ובמלאת ימי טהרה… תביא כבש… אל פתח אהל מועד


1
לשכנו תדרשו Cleaving to the Holy Presence in Our Holy Land ובמלאת ימי טהרה… תביא כבש… אל פתח אהל מועד   “Blessed are You HaShem our God King of the Universe Who has enlivened us, sustained us, and brought us to this time.” The Shehiyanu blessing is coined by our […]

ובמלאת ימי טהרה… תביא כבש… אל פתח אהל מועד