זוהר


איזכורי חצות בזוהר הקדוש זוהר – הקדמה דף י עמוד ב דהא בשירותא כד ב"נ קאים בצפרא אית ליה לברכא למאריה, בשעתא דפקח עינוי היך מברך, הכי הוו עבדי חסידי קדמאי נטלא דמייא הוו יהבי קמייהו ובזמנא דאתערו בליליא אסחן ידייהו וקיימי ולעלאן באורייתא ומברכי על קריאתה, תרנגולא קרי וכדין […]

איזכורי חצות בזוהר הקדוש