חיפה


לשכנו תדרשו להידבק בשכינה בארץ קדשינו "ויקח קרח" "ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום". חז"ל מלמדים כי "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום", כמו שכתוב, "ה' יברך את עמו בשלום". ניתן להסביר זאת באמצעות לימוד אחר של חז"ל כי המילה "שלום" נחשבת כשמו של הקב"ה כמו […]

ויקח קרח